Piratika
   
Podstawowe założenia etyczne Kodeksu Etyki Zawodowej terapeuty Gestalt
  • Każde istnienie ludzkie jest dla nas równie cenne.
  • Szanujemy unikalność, indywidualność i godność jednostki.
  • Odnosimy się z szacunkiem do różnic rasowych, etnicznych, pochodzenia, płci, orientacji lub preferencji seksualnych, niepełnosprawności, wieku, religii, języka, statusu społecznego lub ekonomicznego oraz potrzeb duchowych.
  • Uznajemy prawo do niezależności i samostanowienia każdej osoby wchodzącej w relacje interpersonalną.